A beteg jogai

Az 1997. évi CLIV törvény az alábbiakban szabályozza a betegek jogait és kötelezettségeit
 • Egészségügyi ellátáshoz való jog
  • Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő és folyamatosan hozzáférhető ellátáshoz, ezen belül a választott orvos egyetértésével a szabad orvosválasztáshoz.
 • Emberi méltósághoz való jog
  • Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát, alkotmányos jogait tiszteletben kell tartani.
 • Kapcsolattartás joga
  • Látogatási jog: ezen látogatói jog a kórházi házirendben rögzített időpontokban és a betegtársak jogainak tiszteletben tartása mellett gyakorolható.
 • Információtilalom
  • A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek információt adjon a gyógykezelés tényéről, illetve a gyógykezelésével kapcsolatos bárminemű információról.
  • Beteg mellett tartózkodás joga: a betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben törvényes képviselője, hozzátartozója vagy az általa megjelölt személy kórházi benntartózkodása során mellette legyen.
 • Vallásgyakorlási jog
  • A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni és a neki megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.
 • A kórház elhagyásának joga
  • A beteget lehetőség szerint 24 órával korábban tájékoztatni kell kórházi elbocsátásának időpontjáról.
 • Önkéntes kórház elhagyás joga
  • A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelőssége mellett is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat. Ezzel azonban mások életét és testi épségét nem veszélyeztetheti. Az önkéntes kórház elhagyás tényét a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.
 • Tájékoztatáshoz való jog
  • A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető formában kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.
 • Önrendelkezési jog
  • A beteg az önrendelkezési jog keretében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja e venni, illetve az igénybe vett egészségügyi ellátás keretébe, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele vagy melyeket utasít vissza.
  • A megfelelő tájékoztatáson alapuló önrendelkezési jog gyakorlása történhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással.
  • Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes állapot esetén a törvény által meghatározott körben a beteggel együtt élő, illetőleg vele egy háztartásban nem élő hozzátartozói jogosultak a beteg helyett az önrendelkezési jogot gyakorolni kizárólag az úgynevezett műtéti, illetőleg műtéti beavatkozásnak minősülő diagnosztikai eljárások tekintetében.
 • Az egészségügyi ellátás visszautasításának a joga
  • Az egészségügyi törvény alapján a cselekvőképes beteget megilleti az egészségügyi ellátás visszautasításának joga, feltéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét nem veszélyezteti.
  • A betegnek joga van arra, hogy életfenntartó vagy életmentő beavatkozást utasítson vissza abban az esetben, ha olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezethet és gyógyíthatatlan. Ezen visszautasítási jog csak akkor válik érvényessé, ha a kórházban a jogszabály által előírt három tagú orvosi bizottság elfogadja ezt a nyilatkozatot.
 • Az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog
  • A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetőleg azokról tájékoztatást is kérhet. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését és kijavítását is kezdeményezheti, ha az általa megismert adatokat pontatlannak vagy hiányosnak véli.
  • Az egészségügyi dokumentáció az egészségügyi szolgáltatóé, a benne szereplő adattal azonban a beteg rendelkezik. A betegnek joga van az egészségügyi adatokba betekinteni, arról pedig jogszabály által előírt módon és formában saját költségére másolatot kérni.
 • Orvosi titoktartáshoz való jog
  • A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása kapcsán az ellátó személyzet tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait megfelelő módon, bizalmasan kezeljék, és azt csak kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.
  • A betegnek joga van ahhoz is, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak a kezelésében, ellátásában részt vevő személyek legyenek jelen, illetőleg azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárul.
  • Tekintettel arra, hogy a Kenézy Kórház oktató kórház, így a vizsgálat és gyógykezelés során oktatási célból hallgatók is jelen lehetnek.

Frissítés dátuma: 2019.04.09.